Definicje i odniesienia prawne

Ta witryna internetowa (lub ta aplikacja)
Nieruchomość umożliwiająca świadczenie Usługi.
Porozumienie
Wszelkie prawnie wiążące lub umowne stosunki pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, regulowane niniejszymi Warunkami.
Właściciel (lub my)
Beautifulskinblog — Osoba fizyczna lub podmiot prawny, który udostępnia tę Stronę internetową i/lub Usługę Użytkownikom.
Praca
Usługa świadczona przez tę Stronę internetową zgodnie z niniejszymi Warunkami i tą Stroną internetową.
Warunki
Postanowienia mające zastosowanie do korzystania z tej Witryny i Usług zawarte w tym lub innych powiązanych dokumentach mogą ulegać zmianom od czasu do czasu bez powiadomienia.
Użytkownik (lub Ty)
Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z tej Strony internetowej.

Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy Tobą a Beautifulskinblog.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wchodząc na tę witrynę lub korzystając z niej lub korzystając z jakichkolwiek usług będących własnością tej witryny lub przez nią obsługiwanych, zgodził się na związanie i przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług („Warunki świadczenia usług”), naszej polityki prywatności („Informacja o ochronie prywatności ”) i wszelkie dodatkowe warunki, które mają zastosowanie.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie

 • warunki umożliwienia korzystania z niniejszego serwisu oraz,
 • wszelkie inne powiązane Umowy lub stosunki prawne z Właścicielem

w sposób prawnie wiążący. Definicje słów pisanych wielką literą znajdują się w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Użytkownik ma obowiązek dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem.

Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami świadczenia usług oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami, które Cię dotyczą, nie korzystaj z tej witryny.

Niniejsza witryna internetowa jest dostarczana przez:

Beautifulskinblog
1560 ru al nowy jork
10001
usa

Adres e-mail do kontaktu z właścicielem: [email protected]


Podsumowanie tego, co Użytkownik powinien wiedzieć

 • Ograniczenia wiekowe dotyczące korzystania z tej Witryny i Usługi : Aby uzyskać dostęp i korzystać z tej Witryny i dowolnej jej Usługi, Użytkownik musi być osobą dorosłą zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Należy pamiętać, że niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą mieć zastosowanie wyłącznie do niektórych kategorii Użytkowników. W szczególności niektóre postanowienia mogą mieć zastosowanie wyłącznie do Konsumentów lub do tych Użytkowników, którzy nie kwalifikują się jako Konsumenti. Takie ograniczenia są zawsze wyraźnie wymienione w każdej obowiązującej sekcji. W przypadku braku takiej wzmianki, postanowienia dotyczą wszystkich Użytkowników.

Warunki korzystania

W określonych przypadkach mogą obowiązywać pojedyncze lub dodatkowe warunki korzystania lub dostępu, które są dodatkowo wskazane w niniejszym dokumencie.

Korzystając z tej Strony internetowej, Użytkownicy potwierdzają, że spełniają następujące wymagania:

 • Nie ma żadnych ograniczeń dla Użytkowników w zakresie bycia Użytkownikami Biznesowymi/komercyjnymi lub Konsumentami.
 • Użytkownicy muszą być uznawani za osoby dorosłe zgodnie z obowiązującym prawem.

Treść tej witryny

O ile nie określono inaczej, cała Treść Witryny jest dostarczana lub stanowi własność Właściciela lub jego licencjodawców.

Właściciel dołożył wszelkich starań, aby Treść Serwisu nie naruszała przepisów prawa ani praw osób trzecich. Jednak nie zawsze udaje się osiągnąć taki efekt.

W takich przypadkach Użytkownik proszony jest o zgłaszanie reklamacji na dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie.

Prawa dotyczące treści znajdujących się na tej Stronie internetowej – Wszelkie prawa zastrzeżone

Właściciel zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do wszelkich takich treści.

Użytkownikom nie wolno zatem wykorzystywać takich treści w sposób, który nie jest konieczny lub niejawny dla prawidłowego korzystania z Serwisu/Usługi.

Dostęp do zasobów zewnętrznych

Za pośrednictwem niniejszego Serwisu Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów zewnętrznych udostępnianych przez osoby trzecie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że Właściciel nie ma kontroli nad takimi zasobami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostępność.

Warunki mające zastosowanie do wszelkich zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, w tym dotyczące ewentualnego przyznania praw do treści, wynikają z regulaminów poszczególnych podmiotów trzecich lub, w przypadku ich braku, z obowiązującego prawa.

Dopuszczalne użycie

Niniejsza Witryna internetowa i Usługa mogą być używane wyłącznie w zakresie, do jakiego zostały przeznaczone, zgodnie z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że korzystanie przez nich z tej Witryny i/lub Usługi nie narusza żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani praw osób trzecich.


Odpowiedzialność i odszkodowanie

Użytkownicy z Australii

Ograniczenie odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza, nie ogranicza ani nie modyfikuje jakiejkolwiek gwarancji, warunku, rękojmi, prawa lub środka naprawczego, z którego Użytkownik może korzystać na mocy Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. (Cth) lub jakiegokolwiek podobnego ustawodawstwa stanowego i terytorialnego, a których nie można wykluczyć, ograniczyć ani zmodyfikować (niewyłączalne prawo). W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nasza odpowiedzialność wobec Użytkownika, w tym odpowiedzialność za naruszenie niewyłączalnego prawa i odpowiedzialność, która nie jest w inny sposób wyłączona na mocy niniejszych Warunków Korzystania, jest ograniczona, według wyłącznego uznania Właściciela, do -wykonania usług lub zapłaty kosztów ponownego świadczenia usług.

Użytkownicy z USA

Wyłączenie gwarancji

Niniejsza Witryna internetowa jest udostępniana wyłącznie w stanie „takim, w jakim jest” i „w miarę dostępności”. Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Właściciel wyraźnie zrzeka się wszelkich warunków, oświadczeń i gwarancji – wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w tym między innymi wszelkich dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszanie praw osób trzecich. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Użytkownika od Właściciela lub za pośrednictwem Usługi nie będą stanowić gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.

Nie ograniczając powyższego, Właściciel, jego spółki zależne, stowarzyszone, licencjodawcy, członkowie zarządu, dyrektorzy, agenci, współbranderzy, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie gwarantują, że treść jest dokładna, rzetelna lub poprawna; że Usługa spełni wymagania Użytkownika; że Usługa będzie dostępna w dowolnym czasie i miejscu, nieprzerwanie i bezpiecznie; że wszelkie wady lub błędy zostaną naprawione; lub że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników. Wszelkie treści pobrane lub w inny sposób uzyskane w wyniku korzystania z Usługi pobierane są na własne ryzyko Użytkownika i Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub urządzenia mobilnego Użytkownika lub utratę danych powstałą w wyniku takiego pobrania lub korzystania przez Użytkownika z Usługi.

Właściciel nie gwarantuje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakikolwiek produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez osobę trzecią za pośrednictwem Usługi lub jakiejkolwiek strony internetowej lub usługi, do której prowadzą hiperłącza, a Właściciel nie będzie stroną ani w żaden sposób monitorować jakichkolwiek transakcje pomiędzy Użytkownikami a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług.

Usługa może stać się niedostępna lub może nie działać prawidłowo w przeglądarce internetowej, urządzeniu mobilnym i/lub systemie operacyjnym Użytkownika. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek domniemane lub rzeczywiste szkody wynikające z treści Usługi, działania lub korzystania z niej.

Prawo federalne, niektóre stany i inne jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie i ograniczenie niektórych dorozumianych gwarancji. Powyższe wyłączenia mogą nie dotyczyć Użytkowników. Niniejsza Umowa przyznaje Użytkownikom określone prawa, a Użytkownicy mogą mieć także inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. Zastrzeżenia i wyłączenia wynikające z niniejszej umowy nie mają zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

Granice odpowiedzialnosci

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Właściciel ani jego spółki zależne, stowarzyszone, członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy, agenci, co-branderzy, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za

 • wszelkie szkody pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych, wynikających lub związanych z użytkowaniem lub niemożnością korzystania z Usługi ; I
 • wszelkie szkody, straty lub obrażenia wynikające z włamań, manipulacji lub innego nieuprawnionego dostępu lub korzystania z Usługi lub konta Użytkownika lub informacji w nich zawartych;
 • wszelkie błędy, pomyłki lub niedokładności treści;
 • obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju powstałe w wyniku dostępu Użytkownika do Usługi lub korzystania z niej;
 • wszelki nieautoryzowany dostęp lub wykorzystanie bezpiecznych serwerów Właściciela i/lub wszelkich danych osobowych na nich przechowywanych;
 • jakakolwiek przerwa lub zaprzestanie transmisji do lub z Usługi;
 • wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą zostać przesłane do Usługi lub za jej pośrednictwem;
 • za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania jakiejkolwiek treści opublikowanej, przesłanej pocztą elektroniczną, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi; i/lub
 • zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowanie dowolnego Użytkownika lub osoby trzeciej. W żadnym wypadku Właściciel ani jego spółki zależne, stowarzyszone, członkowie zarządu, dyrektorzy, agenci, co-branderzy, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, postępowania, zobowiązania, zobowiązania, szkody, straty lub koszty w kwocie przekraczającej kwotę zapłaconą przez Użytkownika Właścicielowi na podstawie niniejszej Umowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub okres obowiązywania niniejszej umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy.

Niniejsza sekcja dotycząca ograniczenia odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w obowiązującej jurysdykcji, niezależnie od tego, czy domniemana odpowiedzialność opiera się na umowie, delikcie, zaniedbaniu, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub na jakiejkolwiek innej podstawie, nawet jeśli Właściciel został poinformowany o możliwości takie uszkodzenie.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, dlatego też powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku Użytkownika. Warunki przyznają Użytkownikowi określone prawa, a Użytkownik może mieć także inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. Zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszych warunków nie mają zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Właściciela oraz jego spółki zależne, stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, agentów, co-branderów, partnerów, dostawców i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami , koszty lub zadłużenie oraz wydatki, w tym między innymi opłaty i wydatki prawne wynikające z

 • korzystanie przez Użytkownika z Usługi i dostęp do niej, w tym wszelkich danych lub treści przesyłanych lub otrzymywanych przez Użytkownika;
 • Naruszenie przez Użytkownika niniejszych warunków, w tym między innymi naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych warunkach;
 • Naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi wszelkich praw do prywatności lub praw własności intelektualnej;
 • Naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek ustawowych przepisów, zasad lub regulacji;
 • wszelkie treści przesyłane z konta Użytkownika, w tym dostęp osób trzecich przy użyciu unikalnej nazwy użytkownika, hasła lub innego środka bezpieczeństwa, jeśli ma to zastosowanie, w tym między innymi wprowadzających w błąd, fałszywych lub niedokładnych informacji;
 • Umyślne niewłaściwe zachowanie użytkownika; Lub
 • postanowieniami ustawowymi przez Użytkownika lub jego podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, agentów, co-branderów, partnerów, dostawców i pracowników w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Wspólne postanowienia

Żadnego zrzeczenia się

Niedochodzenie przez Właściciela jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na mocy niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Żadne zrzeczenie się nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku.

Przerwa w świadczeniu usług

W celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu usług, Właściciel zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi w celu konserwacji, aktualizacji systemu lub innych zmian, informując o tym Użytkowników.

W granicach prawa Właściciel może także podjąć decyzję o zawieszeniu lub całkowitym zakończeniu świadczenia Usługi. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi Właściciel będzie współpracował z Użytkownikami, aby umożliwić im wycofanie Danych Osobowych lub informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto Usługa może nie być dostępna z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Właściciela, takich jak „siła wyższa” (np. akcje pracownicze, awarie infrastruktury lub przerwy w dostawie prądu itp.).

Odsprzedaż usług

Użytkownikom nie wolno reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części tej Witryny i jej Usług bez wyraźnej, wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela, udzielonej bezpośrednio lub w ramach legalnego programu odsprzedaży.

Polityka prywatności

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania ich Danych Osobowych, Użytkownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe i prawa do projektów związane z tą Stroną internetową, stanowią wyłączną własność Właściciela lub jego licencjodawców.

Wszelkie znaki towarowe i wszelkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki słowne, ilustracje, obrazy lub logo pojawiające się w związku z tą Witryną i/lub Usługą stanowią wyłączną własność Właściciela lub jego licencjodawców.

Wymienione prawa własności intelektualnej są chronione obowiązującymi przepisami prawa lub umowami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej.

Zmiany niniejszych Warunków

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany lub innej modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie. W takich przypadkach Właściciel odpowiednio poinformuje Użytkownika o tych zmianach.

Takie zmiany będą miały wpływ jedynie na relacje z Użytkownikiem w przyszłości.

Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Witryny i/lub Usługi będzie oznaczać akceptację przez Użytkownika zmienionych Warunków.

Brak akceptacji zmienionych Warunków może uprawniać każdą ze stron do rozwiązania Umowy.

Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Właściciel określi datę wejścia w życie zmodyfikowanego Regulaminu.

Cesja umowy

Właściciel zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, zbycia lub zlecania podwykonawstwa jakichkolwiek lub wszystkich praw wynikających z niniejszych Warunków. Postanowienia dotyczące zmiany niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Użytkownicy nie mogą w żaden sposób cedować ani przenosić swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez pisemnej zgody Właściciela.

Łączność

Wszelką komunikację związaną z korzystaniem z tej Witryny należy przesyłać przy użyciu danych kontaktowych podanych w tym dokumencie.

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznane lub stanie się nieważne lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w pełnej mocy.

Użytkownicy z UE

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest lub zostanie uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, strony dołożą wszelkich starań, aby w sposób polubowny osiągnąć porozumienie w sprawie ważnych i wykonalnych postanowień, zastępując w ten sposób nieważne, nieważne lub niewykonalne części.

W przypadku niezastosowania się do tego postanowienia, nieważne, nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione obowiązującymi przepisami ustawowymi, jeżeli jest to dozwolone lub przewidziane w obowiązującym prawie.

Bez uszczerbku dla powyższego, nieważność, nieważność lub niemożność wykonania konkretnego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności całej Umowy, chyba że oddzielone postanowienia są dla Umowy istotne lub mają na tyle znaczenie, że strony nie zawarłyby umowy, gdyby wiedziały, że postanowienie nie będzie ważne, lub w przypadkach, gdy pozostałe postanowienia powodowałyby niedopuszczalne trudności dla którejkolwiek ze stron.

Użytkownicy z USA

Każde takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zinterpretowane, zinterpretowane i zreformowane w zakresie zasadnie wymaganym do nadania mu ważności, wykonalności i zgodności z pierwotnym zamysłem. Niniejsze Warunki stanowią całość Umowy pomiędzy Użytkownikami a Właścicielem w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu i zastępują wszelką inną komunikację, w tym między innymi wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do tego przedmiotu. Niniejsze Warunki będą egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają prawu miejsca, w którym ma siedzibę Właściciel, jak ujawniono w odpowiedniej sekcji tego dokumentu, bez względu na zasady kolizyjne.

Wyjątek dla konsumentów europejskich

Niezależnie jednak od powyższego, jeżeli Użytkownik posiada status Konsumenta Europejskiego i ma miejsce zwykłego pobytu w państwie, w którym prawo przewiduje wyższy standard ochrony konsumentów, pierwszeństwo będą miały te wyższe standardy.

Miejsce jurysdykcji

Wyłączne kompetencje do rozstrzygania wszelkich kontrowersji wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych posiadają sądy miejsca zamieszkania Właściciela, jak wskazano w odpowiedniej części tego dokumentu.

Wyjątek dla konsumentów europejskich

Powyższe nie dotyczy Użytkowników kwalifikujących się jako Konsumenci europejscy, ani Konsumenci mający siedzibę w Szwajcarii, Norwegii lub Islandii.


Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2024 r